STATUT

STATUT

HOME  /  O NAS  /  STOWARZYSZENIE  /  STATUT

STATUT

PIŁKARSKIEGO STOWARZYSZENIA „VIKING”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Piłkarskie Stowarzyszenie „VIKING” i w dalszych postanowieniach statutu jest zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w niniejszym statucie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz na podstawie niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8. Stowarzyszenie może nadawać odznaczenia i medale na zasadach określonych w statucie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9. Celem Stowarzyszenia jest:
     a) prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku
     b) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki nożnej oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie
     c) propagowanie rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej
     d) promocja sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play
     e) wpieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć
     f) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów i obozów szkoleniowych (dla dzieci, młodzieży

10. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
     a) organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród młodzieży

b) organizację zawodów sportowych
     c) prowadzenie działalności, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów i zawodów wynikających z celów wymienionych w rozdziale II pkt.9
     d) organizację szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów i spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mających na celu propagowanie piłki nożnej
     g) organizacja zawodów i imprez sportowych (dla dzieci, młodzieży)
     h) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych
     e) stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach
     f) podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów (zwłaszcza członków Stowarzyszenia), takich jak stworzenie im możliwości brania udziału w zawodach na terenie Polski
    g) prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia
    h) współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania
     i) organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami wymienionymi w rozdziale II pkt. 9
     j) realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w rozdziale II pkt. 9
     k) opiniowanie projektów dotyczących budowy ośrodków sportowych, oraz budowę i organizację obiektów sportowych
     l) nadawanie odznak organizacyjnych
     m) inne działania realizujące cele statutowe.

11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Uchwały o podjęciu działalności gospodarczej, jej rodzaju i formie podejmuje Zarząd.

12. Dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

14. Stowarzyszenie posiada członków:
     a) Zwyczajnych
     b) Wspierających
     c) Honorowych.

15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która zostanie wprowadzona przez trzech członków Stowarzyszenia, złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta na członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

16. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą zarządu na zgodny wniosek 10 członków Stowarzyszenia

18. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Członek zwyczajny ma prawo:
     a) czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
     b) kandydowania do władz Stowarzyszenia po upływie 3 lat od dnia wpisania w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
     c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
     d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
     e) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
     a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
     b) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
     c) regularnego opłacania składek członkowskich oraz informowania zarządu o każdej zmianie adresu korespondencyjnego.

21. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

23. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

24. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

25. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
     a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
     b) wykluczenia przez Zarząd:
      • z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia
      • z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu
     c) na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z w/w powodów
     d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
     e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
     f) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia

26. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie zawitym 15 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

27. Władzami Stowarzyszenia są:
     a) Walne Zgromadzenie Członków
     b) Zarząd
     c) Komisja Rewizyjna

28. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

29. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

30. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależnie od liczby członków obecnych na Zgromadzeniu.

31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
     a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
     b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzeni odbywa się zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad zatwierdzonym przez siebie.

33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Pomiędzy pierwszym a drugim terminem zwołania Walnego Zgromadzenia musi upłynąć co najmniej pół godziny.

34. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

35. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
     a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
     b) uchwalanie zmian statutu
     c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
     d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
     e) uchwalanie regulaminu zarządu
     f) uchwalanie budżetu
     g) uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
     h) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
     i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
     j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
     k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
      l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
     m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
     n) określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród.

37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a jego przedstawiciele reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

38. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

39. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

40. Do kompetencji Zarządu należy:
     a) realizacja celów Stowarzyszenia
     b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
     c) sporządzanie planów pracy i budżetu
     d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
     e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
     f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz poprzez reprezentantów Zarządu
     g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
     h) przyjmowanie i skreślanie członków
     j) nadawanie odznak i odznaczeń.

41. Uchwały Zarządu w pełnym jego składzie zapadają większością głosów lub jednogłośnie – przy obecności dwóch członków Zarządu. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

42. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

43. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków. Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając spośród siebie Przewodniczącego.

44. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie jej pracy oraz prawidłowe sporządzanie protokołów z kontroli i za ich archiwizację.

45. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem do głosu doradczego.

46. Uchwały Komisji Rewizyjnej w jej pełnym składzie zapadają większością głosów lub jednogłośnie – przy obecności dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego.

47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
     a) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia
     b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
     c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
     d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
     e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
     f) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia
     g) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia

48. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują podejmując odpowiednią uchwałę pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka w/w organów.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

49. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
     a) ze składek członkowskich i opłat wpisowych
     b) darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Stowarzyszenia
     c) dochodów z własnej działalności statutowej i prowadzonej działalności gospodarczej
     d) dotacji i ofiarności publicznej
     e) z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału.

50. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

52. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

53. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.

54. Zarząd może ustanawiać pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

55. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

56. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

57. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

58. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

59. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.

60. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia

61. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.