REGULAMIN

REGULAMIN

HOME  /  O NAS  /  KLUB SPORTOWY  /  REGULAMIN

REGULAMIN

KLUBU SPORTOWEGO


PSV ŁÓDŹ

ZASADY OGÓLNE.

Klub Sportowy PSV Łódź, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

CELE SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ PSV ŁÓDŹ

1. KLUB POWSTAŁ DLA ROZWOJU SPORTOWEGO DZIECI i MŁODZIEŻY ORAZ PROPAGOWANIU I UPOWSZECHNIANIU RÓŻNYCH DZIEDZIN SPORTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM : PIŁKI NOŻNEJ.
2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT.
3. ZADANIEM KLUBU JEST WYCHOWANIE PRZEZ SPORT JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY MŁODYCH LUDZI ZARÓWNO DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW , ZGODNIE Z ZASADAMI DYDAKTYKI, ETYKI I ZASAD FAIR PLAY.
4. ZADANIEM KLUBU JEST OPTYMALIZACJA ROZWOJU ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH I UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNO – TAKTYCZNYCH MŁODYCH GRACZY POPRZEZ TRENINGI GRUPOWE ORAZ INDYWIDUALIZACJĘ ZAJĘĆ TRENINGOWYCH.
5. ZADANIEM KLUBU JEST POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ ORAZ INNYCH SPORTÓW

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU

1. OPINIA TRENERÓW.
2. WYPEŁNIENIE DEKLARACJI ZAWODNIKA, WYRAŻENIE ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ POSIADANIE ZAŚWIADCZENIA OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO TRENOWANIA PIŁKI NOŻNEJ.
3. KLUB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIEODPŁATNEGO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ZAWODNIKA DO CELÓW MARKETINGOWYCH I INFORMACYJNYCH, POD WARUNKIEM, ŻE WIZERUNEK ZOSTAŁ UTRWALONY W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIAMI W KLUBIE. KLUB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UMIESZCZENIA INFORMACJI O ZAWODNIKU ORAZ JEGO OSIĄGNIĘCIACH PIŁKARSKICH ZDOBYTYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ PROWADZONĄ PRZEZ KLUB W INTERNECIE, ARTYKUŁACH PRASOWYCH, FOLDERACH KLUBU.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

1. TRENINGI ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH, PODZIELONYCH POD WZGLĘDEM WIEKU ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PIŁKARSKICH.
2. ZAWODNIK PODDAWANY JEST OKRESOWYM BADANIOM STANU ZDROWIA I TESTOM UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE KLASYFIKUJĄ GO DO KOLEJNYCH ETAPÓW SZKOLENIA, W ODPOWIEDNICH GRUPACH TRENINGOWYCH ALBO DO DEFINITYWNEGO ZAKOŃCZENIA Z NIM WSPÓŁPRACY.
3. ZAJĘCIA TRENINGOWE ORGANIZOWANE SA NA OBIEKTACH Ę WSKAZANYCH PRZEZ KLUB.

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

1. KAŻDY ZAWODNIK POWINIEN IDENTYFIKOWAĆ SIĘ Z KLUBEM PSV ŁÓDŹ. DBAĆ O JEGO DOBRY WIZERUNEK PODCZAS TRENINGÓW, ZAWODÓW SPORTOWYCH, JAK RÓWNIEŻ W ŻYCIU CODZIENNYM.
2. ZAWODNIK POWINIEN ODNOSIĆ SIĘ Z SZACUNKIEM DO KOLEGÓW Z KLUBU, TRENERÓW, PRACOWNIKÓW KLUBU, KIBICÓW ORAZ SĘDZIÓW, A TAKŻE PRZESTRZEGAĆ ZASADY FAIR PLAY ORAZ DOBREGO WYCHOWANIA.
3. ZAWODNIK POWINIEN UZYSKIWAĆ JAK NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE Z WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW, A TAKŻE Z ZACHOWANIA. W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH BRAK POSTĘPÓW W NAUCE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM.
4. NA KONIEC KAŻDEGO PÓŁROCZA ZAWODNIK LUB RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI MAJĄ OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ TRENERA Z OCENAMI SZKOLNYMI PRZEDSTAWIAJĄC WYPEŁNIONY FORMULARZ Z OCENAMI SZKOLNYMI LUB KSERO ŚWIADECTWA SZKOLNEGO.
5. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO SYSTEMATYCZNEGO I AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TRENINGOWYCH, ZAWODACH SPORTOWYCH I ZGRUPOWANIACH SZKOLENIOWYCH, DO KTÓRYCH ZOSTAŁ WYZNACZONY PRZEZ TRENERA, KIEROWNICTWO SEKCJI LUB WŁADZE KLUBU.
6. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZYCHODZENIA NA ZAJĘCIA TRENINGOWE 15 MIN. PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM.
7. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO POINFORMOWANIA TRENERA LUB KIEROWNIKA O SWOJEJ NIEOBECNOŚCI NA TRENINGACH ORAZ ZAWODACH NA KTÓRE ZOSTAŁ WYZNACZONY ( W PRZYPADKU ZAWODÓW NAJPÓŹNIEJ DO 24 H PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM, ORAZ PISEMNE USPRAWIEDLIWIENIE TEJ NIEOBECNOŚCI NA PIERWSZYM TRENINGU PO ZAWODACH NA KTÓRYM ZAWODNIK SIĘ STAWI).
8. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO DBAŁOŚCI O POWIERZONY SPRZĘT SPORTOWY.
9. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO PROWADZENIA HIGIENICZNEGO I SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA. TROSKI O STAN SWOJEGO ZDROWIA PO PRZEZ ODBYWANIE OKRESOWYCH BADAŃ LEKARSKICH.
10. ZAWODNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO POSIADANIA NIEZBĘDNEGO, ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU TRENINGOWEGO..
11. ZAWODNIK POWOŁANY NA ZAWODY SPORTOWE POJAWIA SIĘ UBRANY W SPRZĘT REPREZENTACYJNY ALBO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TRENERA.
12. PODCZAS ZAJĘĆ TRENINGOWYCH WSZYSCY ĆWICZĄ W JEDNAKOWYM SPRZĘCIE, PRZYJĘTYM PRZEZ ZARZĄD KLUBU. TRENER MOŻE ZEZWOLIĆ NA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH W INNYCH STROJACH NIŻ OBOWIĄZKOWE.
13. ZAWODNIK MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ NA ZAJĘCIACH OCHRANIACZE I BIDON Z WODĄ.
14. UDZIAŁ ZAWODNIKA W TRENINGU, GRANIU, UDZIAŁU W TESTACH, MECZACH KONTROLNYCH W INNYM KLUBIE PIŁKARSKIM TYLKO PO AKCEPTACJI PRZEZ TRENERA ALBO ZARZĄD KLUBU.
15. WSZELKA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA (KADRY POLSKI, KADRY WOJEWÓDZKIE, ZAWODY SZKOLNE, ZAJĘCIA SPORTOWE POZALEKCYJNE, OBOZY SPORTOWE) POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z TRENEREM PROWADZĄCYM I KIEROWNICTWEM KLUBU.
16. ZAWODNIK DO KAŻDYCH ZAJĘĆ MA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY SPRZĘT TRENINGOWY, A PO KAŻDYM TRENINGU I ZAWODACH (JEŻELI WARUNKI POZWOLĄ) BIERZE PRYSZNIC. ZAWODNIK DBA O SWOJE ZDROWIE, PRZESTRZEGA ZALECEŃ TRENERA ODNOŚNIE ZASAD ODŻYWIANIA ORAZ REGULARNIE UCZESTNICZY W USTALONYCH BADANIACH I TESTACH.
17. ZAWODNIK NA KONIEC KAŻDEJ RUNDY PODLEGA OCENIE ZARÓWNO POD WZGLĘDEM POSTĘPÓW SZKOLENIA, AKTUALNYCH PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH, A TAKŻE ZACHOWANIA I DBANIA O DOBRE IMIĘ PSV ŁÓDŹ. NA PODSTAWIE TEJ OCENY ZARZĄD KLUBU LUB WYZNACZONY TRENER MOGĄ PODJĄĆ DECYZJĘ O PRZYDZIALE DO OKREŚLONEGO ZESPOŁU, CZASOWYM LUB DEFINITYWNYM ZAKOŃCZENIU WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM ORAZ JEGO RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI. ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB GODNE REPREZENTOWANIE KLUBU KIEROWNICTWO LUB TRENER PROWADZĄCY MOGĄ NAGRODZIĆ: WYRÓŻNIENIEM ZAWODNIKA PRZED GRUPĄ ZAWODNIKÓW I KIBICÓW, DYPLOMEM, WYSŁANIEM LISTU POCHWALNEGO, DO RODZICÓW LUB SZKOŁY ALBO UFUNDOWAĆ INNE WYRÓŻNIENIE.
18. ZAWODNICY PSV ŁÓDŹ MAJĄ BEZWZGLĘDNY ZAKAZ: PALENIA PAPIEROSÓW, PICIA ALKOHOLU, UŻYWANIA JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
19. ZAWODNIK, KTÓRY CHCE ZMIENIĆ BARWY KLUBOWE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA PISEMNEGO WNIOSKU DO KIEROWNICTWA KLUBU ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PZPN .

ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH

1. TRANSFERY ZAWODNIKÓW DO KLUBÓW DOKONYWANE SĄ NA ZASADACH WYZNACZONYCH PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ORAZ ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ.

TRENERZY

1. TRENER JEST OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA KOORDYNACJĘ DZIAŁANIA CAŁEGO ZESPOŁU JAK RÓWNIEŻ ZA JEGO PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE NA BOISKU ORAZ POZA NIM.
2. TRENER UPOWAŻNIONY JEST DO NAŁOŻENIA SANKCJI NA ZAWODNIKA. OD DECYZJI TRENERA PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE DO KIEROWNICTWA KLUBU, KTÓRY PODEJMUJE OSTATECZNĄ DECYZJĘ.

RODZICE

1. PODCZAS MECZÓW RODZICE (OPIEKUNOWIE, CZŁONKOWIE RODZIN) ZAWODNIKÓW PRZEBYWAJĄ NA TRYBUNACH OBIEKTU SPORTOWEGO LUB W INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSCACH. ZA ZGODĄ TRENERA, RODZICE MOGĄ OBSERWOWAĆ TRENINGI Z TRYBUN LUB INNEGO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ TRENERA.
2. UDZIELANIE INSTRUKCJI ZAWODNIKOM JEST ELEMENTEM SZKOLENIA I NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW TRENERA. ZABRANIA SIĘ RODZICOM (OPIEKUNOM, CZŁONKOM

RODZIN) INGEROWANIA W ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW I PODEJMOWANE PRZEZ NICH DECYZJE. NIEDOPUSZCZALNE JEST INGEROWANIE W DECYZJE PODJĘTE

PRZEZ TRENERA NA BOISKU. OSOBOM NARUSZAJĄCYM TEN ZAKAZ ZABRANIA SIĘ OBSERWOWANIA TRENINGÓW ORAZ MECZY KONTROLNYCH GRUP MŁODZIEŻOWYCH. UPORCZYWE NARUSZANIE TYCH ZAKAZÓW MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO WYKLUCZENIA ZAWODNIKA Z DANEJ GRUPY SZKOLENIOWEJ LUB DEFINITYWNEGO ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM.
3. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI ZAWODNIKÓW ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN ZOBOWIĄZANI SĄ DO GODNEGO REPREZENTOWANIA KLUBU W CZASIE TRENINGÓW ORAZ DO KULTURALNEGO ZACHOWANIA W STOSUNKU DO INNYCH DZIECI, ICH RODZICÓW, KIBICÓW DRUŻYN PRZECIWNYCH, A TAKŻE SĘDZIÓW.
4. NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ORAZ NA KAŻDYM INNYM OBIEKCIE, NA KTÓRYM PRZEBYWAJĄ ZAWODNICY POD OPIEKĄ TRENERA PROWADZĄCEGO OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU, PALENIA PAPIEROSÓW ORAZ SPOŻYWANIA WSZELKICH UŻYWEK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W PRZYPADKU CZASOWEGO LUB DEFINITYWNEGO ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM I JEGO RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI, ZAWODNIK TEN JEST

ZOBOWIĄZANY DO UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI FINANSOWYCH ORAZ ZWROTU WSZELKIEGO WYPOŻYCZONEGO DO TRENINGU SPRZĘTU (NP. PIŁKI, STRÓJ TRENINGOWY, DRES) LUB WYDANYCH MU DOKUMENTÓW. NARUSZENIE TEGO OBOWIĄZKU STANOWI PODSTAWĘ DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ FINANSOWYCH LUB NIE WYDANIA ZGODY NA TRANSFER DO INNEGO KLUBU
2. POWYŻSZE PUNKTY REGULAMINU SĄ NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM SZKOLENIA I BUDOWANIA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY ZAWODNIKA. ICH NARUSZENIE JEST PODSTAWĄ DO PRZEPROWADZENIA ROZMOWY DYSCYPLINUJĄCEJ, CZASOWEGO ZAWIESZENIA, A W RAZIE UPORCZYWEGO ŁAMANIA DO ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM.
3. WSZELKIE SPRAWY SPORNE ROZPATRYWANE SĄ PRZEZ KIEROWNICTWO KLUBU INDYWIDUALNIE. KIEROWNICTWO KLUBU ZASTRZEGA SOBIE AUTONOMIE W PODEJMOWANIU DECYZJI W STOSUNKU DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.
4. ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI NA RZECZ KLUBU ZA KAŻDY MIESIĄC PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ. SKŁADKI POWINNY BYĆ REGULOWANE DO 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.